Tags: NguyenNgocNhuThao

The images of slaughtered animals will evoke humanity and compassion deep inside each person

English | Community

The images of slaughtered animals will evoke humanity and compassion deep inside each person

Wildlife conservationist Nguyen Ngoc Nhu Thao and her journey to save the planet

Hình ảnh con thú bị giết hại sẽ khơi dậy  lòng trắc ẩn của con người

Community | Women of impact

Hình ảnh con thú bị giết hại sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn của con người

Nhà bảo tồn động vật hoang dã Nguyễn Ngọc Như Thảo và hành trình giải cứu thế giới